Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 31
  • Số lượt truy cập: 20320712
CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN


                                                          Chuyên đề 1

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(12 tiết)

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  1.1. Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình

   1.2. Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng công trình
1.3. Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
1.4. Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình

  1.5. Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
1.6. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
1.7. Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

2.1. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

2.2. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

2.3. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

2.4. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng

2.5. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

III. GIỚI THIỆU CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM HỖ TRỢ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

3.1. Giới thiệu phần mềm Microsoft Project

3.2. Giới thiệu phần mềm quản lý dự án PRIMAVERA

3.3. Giới thiệu phần mềm tính toán và quản lý chi phí

 

Chuyên đề 2

LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(4 tiết)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1.1. Mục đích lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

1.2. Yêu cầu lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

1.3. Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

II. CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

2.1. Hình thức lựa chọn nhà thầu

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

3.1. Lập, trình kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu

3.2. Tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

3.3. Phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu

 

Chuyên đề 3

HỢP ĐỒNG TRONG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(4 tiết)

I. NGUYÊN TẮC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

1.1. Nguyên tắc xây dựng hợp đồng

1.2. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

II. CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

2.2. Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng

2.2. Hình thức ký hợp đồng

III. HỒ SƠ VÀ NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

3.1. Hồ sơ hợp đồng xây dựng

3.2. Thành phần và nội dung chủ yếu của hợp đồng xây dựng

IV. QUẢN LÝ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

4.1. Những vấn đề chung về quản lý chất lượng

4.2. Quản lý thi công xây dựng công trình

4.3. Quản lý thay đổi và điều chỉnh hợp đồng

4.4. Quản lý các nội dung khác của hợp đồng

V. THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

5.1. Tạm ứng hợp đồng

5.2. Thanh toán hợp đồng xây dựng

5.3. Quyết toán hợp đồng

VI. XỬ LÝ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

 

Chuyên đề 4

QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ VÀ KHỐI LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(4 tiết)

I. QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1.1. Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án

1.2. Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án

1.3. Lập, phê duyệt tiến độ của dự án

1.4. Quản lý tiến độ của dự án

II. QUẢN LÝ KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

2.1. Các quy định trong công tác đo bóc khối lượng xây dựng công trình

2.2. Yêu cầu và trình tự triển khai công tác đo bóc khối lượng xdựng công trình

2.3. Một số quy định cụ thể khi đo bóc khối lượng xây dựng công trình

 

Chuyên đề 5

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(8 tiết)

I. TỔNG QUAN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1.1. Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng

1.2. Quản lý chất lượng thiết kế công trình xây dựng

1.3. Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm vật tư, thiết bị)

1.4.  Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

2.1. Lập kế hoạch quản lý chất lượng

2.2. Lập hệ thống quản lý chất lượng

2.3. Các biện pháp đảm bảo chất lượng

2.4. Các biện pháp kiểm soát chất lượng


Chuyên đề 6

QUẢN LÝ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(8 tiết)

  I. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XD CÔNG TRÌNH

  II. NỘI DUNG CHI PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  III. LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

3.1. Một số vấn đề chung về tổng mức đầu tư

3.2. Một số phương pháp xác định tổng mức đầu tư 

IV. LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

4.1. Khái niệm, nội dung dự toán xây dựng công trình

4.2. Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình    

V. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5.1. Định mức Kinh tế - kĩ thuật trong đầu tư xây dựng công trình

5.2. Giá xây dựng công trình

VI. KIỂM SOÁT CHI PHÍ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

6.1. Khái niệm, sự cần thiết của việc kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

6.2.  Mục đích, yêu cầu và điều kiện của việc kiểm soát chi phí

6.3. Nội dung kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

6.4. Phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình


 

Chuyên đề 7

QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG, MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG

VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THỰC HIỆN DỰ ÁN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(4 tiết)

  I. QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG, MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG

1.1. Quyền và trách nhiệm của các bên trong quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng

1.2. Kế hoạch quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng

1.3. Các biện pháp kiểm soát và đảm bảo ATLĐ và môi trường xây dựng

  II. QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

2.1. Nhận dạng và phân tích các loại rủi ro

2.2. Lập kế hoạch quản lý rủi ro

2.3. Các biện pháp kiểm soát và đối phó với rủi ro

2.4. Bảo hiểm trong hoạt động xây dựng

 

Chuyên đề 8

THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN

VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(4 tiết)

  1. THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1.1. Nguyên tắc, căn cứ thanh toán vốn đầu tư

1.2. Tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng

1.3. Thanh toán khối lượng hoàn thành

1.4. Quy trình, thủ tục thanh toán vốn đầu tư của dự án

1.5. Trách nhiệm, quyền hạn của các chủ thể trong thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình

II. QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

2.1. Khái niệm và phân loại quyết toán

2.2. Nội dung báo cáo quyết toán và hồ sơ trình duyệt quyết toán

2.3. Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư

2.4. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư

2.5. Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu

 

15:4' 4/6/2010

  Các tin khác

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG    (25/5/2007)