Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 15
  • Số lượt truy cập: 20318609
KHAI GIẢNG LỚP ĐẤU THẦU TẠI HÀ NỘI 07/03/2016


                      

         VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI

            ─────────────────────────────                   
Trụ sở: Số 19 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN           Tel:   (04) 3557 4531 – 3557 8720

                       E-mail: edu@dtb.com.vn                                                     3557 7490 – 3558 7888

                       Website: http://www.dtb.com.vn                         DĐ: 0979.50.9999 Fax: (04) 3557 2406    

                   Số :  680/TB -VNC                                          Hà Nội, ngày  15 tháng 02 năm 2016                                                                                                                                                                                   

THÔNG BÁO

V/v: Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu Chương trình cơ bản tại TP Hà Nội  

 

Kính gửi:………………………………………………………..

 

 Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (bổ sung Nghị định 58/2008/NĐ-CP;

          Căn cứ Thông tư số: 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu;

Viện nghiên cứu Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội cùng với sự hợp tác các Giáo sư, Tiến sĩ, các chuyên gia đầu ngành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Đại học Xây dựng….Quyết định tổ chức khóa học: Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu chương trình cơ bản với các nội dung sau:

 

A. LỚP ĐẤU THẦU CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN 

1. Đối tượng dự học: Bắt buộc đối với cá nhân, đơn vị trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu, trừ các nhà thầu; và các cá nhân có nhu cầu.

2. Nội dung học:

 -  Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu

 -  Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu

 -  Chuyên đề 3: Hợp đồng

 -  Chuyên đề 4: Kê hoạch đấu thầu

 -  Chuyên đề 5: Sơ tuyển nhà thầu

 -  Chuyên đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

 -  Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

 -  Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác

 -  Chuyên đề 9: Các vấn đề khác liên quan

 3. Thời gian học: Ngày 07/03/2016

 4. Học phí: 850.000 VNĐ/1HV

 

B. GIẢNG VIÊN DỰ KIẾN:

 1. Ông Nguyễn Xuân Đào - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu – Bộ KH và ĐT

 2. Ông Ngô Ngọc Quy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu - Bộ KH và ĐT

 3. Ông Nguyễn Huy Thường - Trưởng phòng Tổng hợp và quản lý khoa học - Viện   Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng

 C. ĐỊA ĐIỂM HỌC:

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI

    Số : 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội (Địa chỉ cũ)
Nay chuyển về: Số 19 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân

D. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC:

          Kính đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ gửi công văn hoặc (fax) danh sách học viên tham dự lớp tập huấn trước 05 ngày cho mỗi khoá học.

Học viên nộp 01 CMND phôtô và 02 ảnh 3x4 tại lớp học.

 

Ø       Giảm học phí 10% cho tổ chức, đơn vị có số lượng học viên dự học trên 5HV

Ø       Đào tạo và thiết kế riêng chương trình học cho 1 tổ chức, đơn vị có nhu cầu

 

Mọi thông tin và danh sách đăng ký xin gửi về :

 

               VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI

Số 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội (Địa chỉ cũ)
Nay chuyển về: Số 19 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
 
Email : edu@dtb.com.vn

ĐT : (04) 35574531; 35577489;  Fax : (04) 35572406 ;  DD : 0989 135 967

Hãy truy cập Website : WWW.DTB.COM.VN  để biết thông tin các lớp học

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, TC-HC.

(Sẽ có giấy mời tập trung khi nhận được danh sách dự học)

 

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

                   Đào Tùng Bách

 

15:53' 20/9/2011