Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 37
  • Số lượt truy cập: 20320728
NỘI DUNG LỚP HỌC VỀ BẤT ĐỘNG SẢN - PHONG THỦY

Chương trình học Lớp Môi giới bất động sản - Phong thuỷ
 
Phần I: Kiến thức cơ sở (40 tiết) Chuyên đề 1: Pháp luật kinh doanh bất động sản
      1) Pháp luật về kinh doanh bất động sản
      2) Pháp luật về đất đai
      3) Pháp luật về nhà ở

      4) Pháp luật về dân sự
      5) Pháp luật về đầu tư, xây dựng
      6) Pháp luật về thương mại, doanh nghiệp
      7) Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản
Chuyên đề 2: Thị trường bất động sản
      1) Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản
      2) Phân loại thị trường bất động sản
      3) Các yếu tố của thị trường bất động sản
      4) Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản
      5) Vai trò của Nhà nước đối với thị trường bất động sản
      6) Giá trị và giá cả bất động sản
Chuyên đề 3: Đầu tư kinh doanh bất động sản
      1) Những vấn đề cơ bản về đầu tư kinh doanh bất động sản
      2) Trình tự, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư kinh doanh bất động sản
      3) Nội dung các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản
      4) Thông tin và hồ sơ bất động sản
      5) Đầu tư kinh doanh bất động sản trong mối quan hệ với đầu tư chứng khoán, vàng và ngoại tệ
Phần II: Kiến thức chuyên ngành (24 tiết)
Chuyên đề 1: Tổng quan về dịch vụ môi giới
      1) Giới thiệu về dịch vụ môi giới bất động sản
      2) Vai trò của môi giới bất động sản trong thị trường bất động sản
      3) Nguyên tắc hoạt động của môi giới bất động sản
      4) Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới và yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sản
      5) Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nghề môi giới bất động sản
      6) Kinh nghiệm của nhà nước về dịch vụ môi giới bất động sản
      7) Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản
Chuyên đề 2: Quy trình và kỹ năng môi giới
      1) Lập hồ sơ thương vụ môi giới
      2) Thời hạn và những bước thực hiện thương vụ môi giới
      3) Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới bất động sản
      4) Thông tin về bất động sản và kinh doanh bất động sản qua sàn giao dịch
      5) Thu thập thông tin về cung, cầu bất động sản
      6) Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản
      7) Kỹ năng môi giới bất động sản
      8) Marketing bất động sản
      9) Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch bất động sản
Phần III: Báo cáo thực tập thực tế (20 tiết)
Tìm hiểu thực tế hoạt động của một số văn phòng giao dịch bất động sản và viết báo cáo thu hoạch
 
Chương trình học Lớp Định giá bất động sản
Phần I: Kiến thức cơ sở (40 tiết) Chuyên đề 1: Pháp luật kinh doanh bất động sản
      1) Pháp luật về kinh doanh bất động sản
      2) Pháp luật về đất đai
      3) Pháp luật về nhà ở
      4) Pháp luật về dân sự
      5) Pháp luật về đầu tư, xây dựng
      6) Pháp luật về thương mại, doanh nghiệp
      7) Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản
Chuyên đề 2: Thị trường bất động sản
      1) Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản
      2) Phân loại thị trường bất động sản
      3) Các yếu tố của thị trường bất động sản
      4) Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản
      5) Vai trò của Nhà nước đối với thị trường bất động sản
      6) Giá trị và giá cả bất động sản
Chuyên đề 3: Đầu tư kinh doanh bất động sản
      1) Những vấn đề cơ bản về đầu tư kinh doanh bất động sản
      2) Trình tự, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư kinh doanh bất động sản
      3) Nội dung các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản
      4) Thông tin và hồ sơ bất động sản
      5) Đầu tư kinh doanh bất động sản trong mối quan hệ với đầu tư chứng khoán, vàng và ngoại tệ
Phần II: Kiến thức chuyên ngành (24 tiết)
Chuyên đề 1: Tổng quan về dịch vụ định giá bất động sản
      1) Giới thiệu về dịch vụ định giá bất động sản
      2) Vai trò của người định giá bất động sản trong thị trường bất động sản
      3) Đăng ký kinh doanh dịch vụ định giá và yêu cầu chuyên môn của người định giá
      4) Nguyên tắc của hoạt động định giá bất động sản
      5) Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về định giá bất động sản
      6) Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp về định giá bất động sản
      7) Đạo đức nghề nghiệp trong định giá bất động sản
Chuyên đề 2: Quy trình và phương pháp định giá bất động sản
      1) Phân tích thông tin về bất động sản
      2) Lập hồ sơ và chứng thư định giá
      3) Xác định nhiệm vụ định giá bất động sản
      4) Khảo sát hiện trường thu thập thông tin bất động sản
      5) Các phương pháp định giá bất động sản
      6) Xác định giá bất động sản
      7) Lựa chọn phương pháp định giá bất động sản
Chuyên đề 3: Định giá bất động sản
      1) Căn cứ định giá bất động sản
      2) Định giá bất động sản là đất đai
      3) Định giá bất động sản là nhà ở
      4) Định giá bất động sản là công trình xây dựng
      5) Hồ sơ và chứng thư định giá bất động sản
Phần III: Báo cáo thực tập thực tế (20 tiết)
Viết báo cáo thực tập định giá một bất động sản được chỉ định
 
Chương trình học Lớp Quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản
 
Phần I: Kiến thức cơ sở (40 tiết) Chuyên đề 1: Pháp luật kinh doanh bất động sản
      1) Pháp luật về kinh doanh bất động sản
      2) Pháp luật về đất đai
      3) Pháp luật về nhà ở
      4) Pháp luật về dân sự
      5) Pháp luật về đầu tư, xây dựng
      6) Pháp luật về thương mại, doanh nghiệp
      7) Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản
Chuyên đề 2: Thị trường bất động sản
      1) Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản
      2) Phân loại thị trường bất động sản
      3) Các yếu tố của thị trường bất động sản
      4) Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản
      5) Vai trò của Nhà nước đối với thị trường bất động sản
      6) Giá trị và giá cả bất động sản
Chuyên đề 3: Đầu tư kinh doanh bất động sản
      1) Những vấn đề cơ bản về đầu tư kinh doanh bất động sản
      2) Trình tự, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư kinh doanh bất động sản
      3) Nội dung các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản
      4) Thông tin và hồ sơ bất động sản
      5) Đầu tư kinh doanh bất động sản trong mối quan hệ với đầu tư chứng khoán, vàng và ngoại tệ
Phần II: Kiến thức chuyên ngành (24 tiết)
Chuyên đề 1: Tổ chức và quản lý sàn giao dịch bất động sản
      1) Giới thiệu về sàn giao dịch bất động sản
      2) Vai trò của sàn giao dịch bất động sản trong thị trường bất động sản
      3) Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản
      4) Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản
      5) Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản
      6) Điều kiện của người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản
      7) Tổ chức các dịch vụ tại sàn giao dịch bất động sản
Chuyên đề 2: Quy trình và kỹ năng môi giới
      1) Lập hồ sơ thương vụ môi giới
      2) Thời hạn và những bước thực hiện thương vụ môi giới
      3) Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới bất động sản
      4) Thông tin về bất động sản và kinh doanh bất động sản qua sàn giao dịch
      5) Thu thập thông tin về cung, cầu bất động sản
      6) Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản
      7) Kỹ năng môi giới bất động sản
      8) Marketing bất động sản
      9) Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch bất động sản
Phần III: Báo cáo thực tập thực tế (20 tiết)
Tìm hiểu thực tế hoạt động của một số văn phòng giao dịch bất động sản và viết báo cáo thu hoạch
 
 
Chương trình học Lớp Khoa học phong thủy trong kinh doanh bất động sản
1) Phong thủy và các khái niệm cơ bản Nhập môn phong thủy
Văn hóa Việt Nam và phong thủy trong chọn nhà - cất đất
Kinh dịch - Cơ sở nghiên cứu của phong thủy
2) Phong thủy và phát triển quy hoạch - Bất động sản
Đặc trưng phong thủy Sài Gòn
Nhận định địa khí của một Thổ trạch
Vị thế của Thổ trạch trong điều kiện nông thôn
Vị thế của Thổ trạch trong điều kiện đô thị
3) Xem Cát hung, Thổ trạch, Định trung cung
Xem Thổ trạch trong đô thị
Định vị Trung cung
4) Chọn và lập hướng Thổ trạch
Lập hướng cho Dương trạch
Các bước thực hành chọn tuổi, lập hướng theo Bát san
5) Các giải pháp phong thủy trong nhà ở
Giải pháp Môn - Táo - Chủ
Các loại không gian và đặc trưng Trường khí
Các vấn đề liên quan khác
 
Thời khóa biểu - Học phí : liên hệ trung tâm
 
VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI
Add: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 
Tell: (04) 35578199 - (04) 335587888 - (04) 35577489 - (08) 3904.1236

11:11' 12/4/2010

  Các tin khác

KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC PHONG THUỶ (20/08/2013)    (29/3/2010)