Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 33
  • Số lượt truy cập: 20320781
Lớp Cao đẳng kỹ thuật xây dựng 3 - khoá 5


    Bé x©y dùng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
TRƯỜNG CĐ XD ĐÔ THỊ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
B¶ng tæng hîp ®iÓm häc phÇn
(Häc phÇn chØ cã lý thuyÕt & häc phÇn cã c¶ lý thuyÕt vµ thùc hµnh)
Líp: Cao ®¼ng c«ng nghÖ kü thuËt xËy dùng 3 - Kho¸ 5
 M«n thi: C¬ häc kÕt cÊu    §VHT: 5
 Gi¶ng viªn gi¶ng d¹y: NguyÔn H¶i Quang
STT Hä vµ tªn §iÓm qu¸ tr×nh 50% §iÓm thi kÕt thóc häc phÇn (50%) §iÓm häc phÇn Ghi chó
§iÓm kiÓm tra th­êng xuyªn (30%) §iÓm chuyªn cÇn (10%) §iÓm nhËn thøc (10%)
1 2 3 4 5 6 7 8 Trung B×nh
1 §ç S¬n Anh 3 7 5 5 5       5 8 5 3 4 Thi lại
2 Lª Ngäc ¸nh 7 4 6 5 6       5.6 7 5 3 4 Thi lại
3 §inh V¨n B×nh 7 7 7 6 6       6.6 8 6 4 5  
4 Lª M¹nh Chung 7 8 7 9 8       7.8 9 8 7 8  
5 Ph¹m TiÕn C«ng 6 0 5 0 6       3.4 5 4 0 2 Thi lại
6 NguyyÔn V¨n C­êng 7 6 8 6 7       6.8 9 6 5 6  
7 Ng« V¨n Duy 9 5 8 5 6       6.6 8 6 4 5  
8 TrÞnh V¨n 8 4 4 5 5       5.2 8 5 3 4 Thi lại
9 §oµn V¨n §iÒn 7 7 5 6 4       5.8 8 6 5 6  
10 L­¬ng Minh §øc 6 0 6 5 7       4.8 6 5 4 5  
11 §ç Thanh 8 7 6 6 8       7 8 6 5 6  
12 NguyÔn §øc H©n 4 5 5 8 4       5.2 7 5 4 5  
13 NguyÔn V¨n HiÕu 6 6 5 6 6       5.8 8 6 4 5  
14 NguyÔn Huy HiÖu 6 6 6 5 6       5.8 7 6 5 6  
15 TrÞnh §øc Hoµ 7 6 8 7 6       6.8 8 7 6 7  
16 §Æng Träng Hoµn 8 4 6 6 6       6 8 7 6 6  
17 Viªn §×nh HuÊn 7 7 6 7 7       6.8 8 7 6 7  
18 Cao ViÕt Hïng 7 8 6 6 6       6.6 7 6 4 5  
19 NguyÔn M¹nh Hïng 7 6 6 7 6       6.4 7 6 4 5  
20 NguyÔn H÷u H­ng 6 6 6 7 5       6 7 6 5 6  
21 NguyÔn Nam Kh¸nh 7 6 7 8 7       7 8 5 3 5  
22 TrÇn V¨n Kiªn                            
23 NguyÔn Träng 4 5 5 7 8       5.8 7 5 4 5  
24 §ç TiÕn LËp                            
25 Lª Nh­ Long 7 7 7 8 8       7.4 8 7 5 6  
26 Hoµng V¨n Long 8 7 5 6 7       6.6 7 6 4 5  
27 TrÇn TrÝ Lu©n                              
28 NguyÔn Kh¾c M¹nh 8 5 4 7 6       6 8 6 5 6  
29 Lª H÷u 9 8 8 8 7       8 9 8 7 8  
30 NguyÔn H÷u Ng©n 8 8 9 7 8       8 9 7 5 7  
31 D­¬ng Trung Nhu 7 6 7 6 7       6.6 8 6 4 5  
32 ThiÒu Quang Phi 9 5 7 5 6       6.4 7 8 7 7  
33 Hoµng Minh Ph­¬ng 9 8 7 8 7       7.8 8 6 4 6  
34 Chu M¹nh Quý 7 8 5 4 6       6 7 6 4 5  
35 NguyÔn QuyÕt 7 5 6 6 5       5.8 8 7 6 6  
36 Phan V¨n S¬n 7 5 6 6 7       6.2 8 6 5 6  
37 NguyÔn V¨n Thanh 7 6 6 5 6       6 8 6 5 6  
38 NguyÔn V¨n Thµnh 5 6 5 6 7       5.8 8 6 4 5  
39 Lª ViÕt Thµnh 8 6 5 7 4       6 8 6 4 5  
40 TrÇn V¨n Thiªn 5 6 4 5 2       4.4 7 5 4 5  
41 §inh V¨n ThuÇn 9 8 8 7 6       7.6 9 7 5 6  
42 L­¬ng V¨n Thuþ 7 6 5 6 5       5.8 8 6 4 5  
43 NguyÔn Xu©n Thø 7 6 7 6 8       6.8 8 7 5 6  
44 §Æng V¨n TrÞnh 9 7 6 6 7       7 9 6 4 6  
45 Ng« TiÕn Trung 8 7 6 7 6       6.8 8 7 6 7  
46 Vò V¨n 9 7 6 7 7       7.2 9 6 4 6  
47 Vò B¸ TuÊn                            
48 NguyÔn V¨n TuÊn 9 6 7 6 7       7 8 7 6 7  
49 NguyÔn Thanh Tïng 6 6 5 6 5       5.6 8 6 5 6  
50 §ç V¨n TuyÓn 6 5 6 7 5       5.8 8 6 4 5  
51 L­¬ng Kh¸nh V©n 7 5 6 6 6       6 7 6 4 5  
52 TrÞnh Nh­ ý 7 6 6 8 6       6.6 8 6 5 6  
                                 
Tæng sè sinh viªn: ............................
Sè sinh viªn ®¹t lo¹i xuÊt s¾c: ........................
Sè sinh viªn ®¹t lo¹i giái: ................................
Sè sinh viªn ®¹t lo¹i kh¸: ................................
Sè sinh viªn ®¹t lo¹i trung b×nh k¸: ...............
Sè sinh viªn ®¹t lo¹i trung b×nh: .......................
Sè sinh viªn ®¹t lo¹i yÕu, kÐm: ..........................
                         Ngµy 12 th¸ng  05 n¨m 2010
TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH
NguyÔn H¶i Quang

15:54' 13/5/2010

  Các tin mới

Lớp Cao đẳng công nghệ xây dựng 4 - Khoá 5    (14/5/2010)