Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 28
  • Số lượt truy cập: 20320697
Thông tư Ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung (năm 2013)


BỘ XÂY DỰNG

Dự thảo ngày 21/12/2012

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /2013/TT-BXD

            Hà Nội, ngày        tháng      năm 2013

 

THÔNG TƯ

Ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và

hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

 

        Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng:

        Căn cứ Nghị định số 72 /2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;

        Xét đề nghị của Cục trưởng Cục hạ tầng kỹ thuật.

        Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng

 

        Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và mẫu hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

        Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày .../.../...

        Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

       

 

 

Nơi nhận:

- ...............;

- ................;

- Lưu: VT, Cục HTKT.

 

                                         BỘ TRƯỞNG

 

                                  (Chữ ký, dấu)

 

 

                                   Trịnh Đình Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1

Mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

 (Ban hành kèm thông tư số   /2013/TT-BXD ngày   /  /2013 của Bộ Xây dựng)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày … tháng … năm …

 

 

 

 

 

 

HỢP ĐỒNG

SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Số …/(Năm)/(Ký hiệu hợp đồng)

 

 

Công trình: Tên công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung (một hoặc nhiều loại công trình trên một địa bàn)

Địa điểm: Vị trí hoặc địa bàn có công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

 

 

 

 

Giữa

(Chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý vận hành công trình được ủy quyền)

 

(Tổ chức hoặc cá nhân sử dụng chung công trình)


Mục lục

Phần I:  Các căn cứ ký hợp đồng

Phần II: Các điều khoản và điều kiện của hợp đồng

+ Điều 1: Hồ sơ hợp đồng và ngôn ngữ sử dụng;

+ Điều 2: Nội dung hợp đồng;

+ Điều 3: Thời hạn thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hợp đồng (nếu có);

+ Điều 4: Giá trị hợp đồng, tạm ứng và hình thức thanh toán;

+ Điều 5: Hồ sơ và tiến độ thanh toán;

+ Điều 6: Điều chỉnh hợp đồng;

+ Điều 7: Trách nhiệm và quyền hạn của bên A;

+ Điều 8: Trách nhiệm và quyền hạn của bên B;

+ Điều 9: Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng;

+ Điều 10: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp;

+ Điều 11: Bảo hiểm hợp đồng (nếu có);

+ Điều 12: Các trường hợp bất khả kháng;

+ Điều 13: Thanh lý hợp đồng;

+ Điều 14: Hiệu lực hợp đồng;

+ Điều 15: Các điều khoản khác;

+ Điều 16: Điều khoản chung.


Phần I. Căn cứ để ký hợp đồng

- Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

- Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

- Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Thông tư số   /2013/TT-BXD ngày   /   /2013 của Bộ Xây dựng Ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuậtsử dụng chung;

- Thông tư Liên Bộ số  /2013/TT-BTC ngày  /  /2013 của Bộ Tài chính, Bô Xây dựng… Ban hành hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát và phương pháp xác định giá thuê…

- Căn cứ …(các căn cứ khác có liên quan).

Phần II. Các điều khoản và điều kiện của hợp đồng

Hôm nay, tại   … (tên địa danh), chúng tôi gồm các bên dưới đây :

Một bên là:

Bên A: Chủ sở hữu (hoặc đơn vị quản lý vận hành được chủ sở hữu ủy quyền)

- Tên giao dịch ……..

- Đại diện (hoặc đại diện được ủy quyền) là:……….. Chức vụ:……………..

- Địa chỉ:……………

- Số điện thoại:………                    Fax:………       E-mail:…………………

- Số tài khoản: ………….               Tại:…..                           

- Mã đơn vị (mã số thuế): ………..

Bên B: Đơn vị, tổ chức (cá nhân)

- Tên giao dịch ……..                     Đăng ký kinh doanh (nếu có):………….

- Đại diện (hoặc đại diện được ủy quyền) là:……….. Chức vụ:……………..

- Địa chỉ:……………

- Số điện thoại:………                    Fax:………       E-mail:…………………

- Số tài khoản: ………….                                             

- Mã số thuế: ………..

Hai bên cùng nhau thống nhất thỏa thuận như sau:

Điều 1: Hồ sơ hợp đồng và ngôn ngữ sử dụng

1. Hồ sơ hợp đồng bao gồm các căn cứ ký hợp đồng; các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này và các tài liệu kèm theo hợp đồng dưới đây:

          a) Sơ đồ (bản vẽ) vị trí, danh mục, khối lượng (đường dây, cáp, đường ống và thiết bị) lắp đặt vào công trình và danh mục công trình để lắp đặt;

          b) Quy trình bảo trì, vận hành công trình sử dụng chung và quy trình bảo trì, vận hành đường dây, cáp, đường ống và thiết bị được lắp đặt vào công trình;

          c) Giấy ủy quyền ký hợp đồng số…, ngày…tháng…năm…(trong trường hợp chủ sở hữu hoặc tổ chức ủy quyền);

          d) Phụ lục hợp đồng;

          đ) Các tài liệu khác có liên quan.

2. Ngôn ngữ của hợp đồng này được thể hiện bằng tiếng Việt.

Điều 2: Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý cho bên B thuê công trình “ví dụ: các công trình cống cáp,hào và tuy nen kỹ thuật thuộc địa bàn quận Thanh Xuân (có danh mục kèm theo)” để thực hiện “ví dụ: dự án cải tạo hạ tầng và  nâng cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn quận Thanh Xuân)” bao gồm các công việc sau:

1. Các công việc lắp đặt:

- Xin giấy phép lặp đặt… theo quy định.

- Lập sơ đồ (bản vẽ) vị trí lắp đặt;

- Xác định danh mục, vị trí các công trình cho thuê để lắp đặt;

- Lập danh mục và khối lượng tài sản được lắp đặt;

- Tổ chức lắp đặt…theo sơ đồ (bản vẽ).

2. Các công việc bảo trì, vận hành tài sản được lặp đặt:

- Lập quy trình bảo trì, vận hành phần tài sản của bên B được lắp đặt vào công trình;

- Lập danh mục các công việc phải phối hợp thực hiện, các công việc tự thực hiện;

- Tổ chức bảo trì, vận hành theo quy trình.

3. Thời hạn thuê:…

4. Công tác khác có liên quan:…

Điều 3: Thời hạn thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hợp đồng

1. Ngày ký kết hợp đồng: …/…/…            

2. Ngày bắt đầu lắp đặt: Sau …ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

3. Thời gian lắp đặt: …ngày

4. Ngày kết thúc thời hạn hợp đồng: …/…/…

5. Tổng thời gian thực hiện hợp đồng: …ngày (tháng)

6. Bảo lãnh hợp đồng(nếu có): Thỏa thuận trên cơ sở các quy định hiện hành.

Điều 4: Giá trị hợp đồng, tạm ứng và hình thức thanh toán

1. Giá trị hợp đồng: Giá trị hợp đồng theo thỏa thuận trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Tạm ứng kinh phí: Thời gian chậm nhất là …ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Bên B sử dụng chung công trình tạm ứng cho Bên A …% giá trị hợp đồng tương ứng số tiền…(hoặc tạm ứng cho Bên A số tiền…)

Bằng chữ:….

3. Hình thức thanh toán:…

Điều 5: Hồ sơ và thời hạn thanh toán

1. Hồ sơ thanh toán:

2. Thời hạn thanh toán:…tháng (năm)

Điều 6: Điều chỉnh hợp đồng

1. Các trường hợp điều chỉnh hợp đồng: Thay đổi các cơ sở pháp lý, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, phạm vi công việc, thay đổi chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến thay đổi điều kiện thực hiện hợp đồng.

2. Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng: Chỉ điều chỉnh khi thay đổi phát sinh khối lượng, đơn giá đến một mức độ nhất định do hai bên thỏa thuận hoặc theo quy định hiện hành.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của bên A

1. Nghĩa vụ của bên A:

- Bảo trì, vận hành công trình sử dụng chung theo quy trình quản lý, vận hành.

- Bảo trì, vận hành đường dây, cáp, đường ống và thiết bị của bên B lắp đặt vào công trình (trường hợp bên A đủ năng lực thực hiện) theo hợp đồng đã ký kết;

- Gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới khi bên B có văn bản xác nhận nhu cầu tiếp tục sử dụng công trình sau thời hạn của hợp đồng đã ký;

- Thông báo ngay bằng văn bản cho bên B để phối hợp khi có sự thay đổi về người đại diện của mình, thay đổi hoặc bổ sung đơn vị, cá nhân tham gia sử dụng chung hoặc các sự cố xảy ra cũng như trước khi tiến hành các biện pháp gia cố, sủa chữa hay nâng cấp công trình;

- Kiểm tra, giám sát việc vận hành, bảo trì tài sản của các bên tham gia sử dụng chung theo đúng hợp đồng đã ký kết;

- Các trách nhiệm khác …

2. Quyền của bên A:

- Yêu cầu bên B thanh toán theo đúng thời hạn trong hợp đồng đã ký kết;

- Tạm dừng hoặc chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại điều 8 hợp đồng này;

- Xây dựng, ban hành cụ thể quy trình quản lý vận hành công trình đảm bảo công suất sử dụng chung theo thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các quyền hạn khác…

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của bên B

1. Nghĩa vụ của bên B:

- Bảo trì, vận hành …(đường dây, cáp, đường ống) và thiết bị đảm bảo theo đúng quy trình quản lý, vận hành và hợp đồng đã ký kết;

- Trước khi hết thời hạn hợp đồng …ngày phải có văn bản xác nhận nhu cầu tiếp tục sử dụng (nếu có) công trình hoặc thông báo thời hạn tiến hành tháo dỡ đảm bảo hoàn thành trước ngày hết hạn của hợp đồng (trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản);

- Thông báo ngay bằng văn bản cho bên A để phối hợp khi có sự thay đổi về người đại diện của mình hoặc các sự cố xảy ra cũng như trước khi tiến hành các biện pháp gia cố, sủa chữa hay nâng cấp …(đường dây, cáp, đường ống) và thiết bị trên;

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho người, tài sản của các bên cùng tham gia sử dụng chung và bố trí đủ người có trách nhiệm để phối hợp với bên A trong công tác kiểm tra giám sát cũng như xử lý các tình huống đột xuất;

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo hợp đồng đã ký kết;

- Các trách nhiệm khác …

2. Quyền của bên B:

- Yêu cầu bên A khắc phục ngay các hư hỏng, sự cố của công trình hoặc việc lặp đặt, bảo trì, vận hành của bên thứ ba làm cản trở, nguy hại đến việc bảo trì, vận hành …(đường dây, cáp, đường ống) và thiết bị của mình;

- Tạm dừng hoặc chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại điều 8 hợp đồng này;

- Các quyền hạn khác…

Điều 9: Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng

1.Tạm dừng hợp đồng

a) Các trường hợp tạm dừng hợp đồng: Khi được cả hai bên đồng ý và không ảnh hưởng tới bên thứ ba (người hưởng dịch vụ, đơn vị tham gia sử dụng chùng (ví dụ: tạm dừng hợp đồng để thay thế, sửa chữa, nâng cấp trạm vi ba).

b) Nguyên tắc giải quyết khi tạm dừng hợp đồng:…

c) Các quy định về trình tự thủ tục tạm dừng hợp đồng:…

2. Chấm dứt hợp đồng

a) Các trường hợp chấm dứt hợp đồng: Hết thời hạn của hợp đồng đã thỏa thuận hoặc hết thời kỳ gia hạn của hợp đồng mà một trong hai bên không muốn tiếp tục kéo dài hợp đồng, trường hợp bất khả kháng.

b) Nguyên tắc giải quyết khi chấm dứt hợp đồng:…

c) Các quy định về trình tự thủ tục chấm dứt hợp đồng:…

Điều 10: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

1. Nguyên tắc giải quyết khi có tranh chấp:…

2. Tên tòa án giải quyết tranh chấp:…

Điều 11: Bảo hiểm hợp đồng: Khi hợp đồng có hiệu lực mỗi bên có trách nhiệm ký kết hợp đồng bảo hiểm con người, tài sản, trách nhiệm dân sự theo quy định

Điều 12: Các trường hợp bất khả kháng: Ngoài sự kiểm soát của các bên có liên quan như: Thiên tai, chiến tranh, chính sách vĩ mô thay đổi, hỏa hoạn…(theo quy định hiện hành).

Điều 13: Thanh lý hợp đồng

Các bên phải tiến hành thanh lý hợp đồng trong vòng … ngày, nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ của hợp đồng hoặc hợp đồng bị chấm dứt.

 

 

Điều 14: Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo quy định.

Điều 15: Các điều khoản khác: Tùy theo điều kiện cụ thể từng địa phương, rầng buộc (nếu có) theo thỏa thuận của nhà tài trợ có thể thêm các điều khoản khác vào hợp đồng.

Điều 16: Điều khoản chung

- Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung của hợp đồng này.

- Các điều khoản và điều kiện khác không ghi trong hợp đồng này, hai bên thực hiện theo quy định hiện hành.

- Hợp đồng này được lập thành … bản có giá trị như nhau, bên A giữ … bản, bên B giữ … bản để thực hiện.

 

          Đại diện bên A                                                             Đại diện bên B

        (Ký tên, đóng dấu)                                                               (Ký tên, đóng dấu)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

Mẫu hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

(Ban hành kèm thông tư số   /2013/TT-BXD ngày   /  /2013 của Bộ Xây dựng)

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày … tháng … năm …

 

 

 

 

 

HỢP ĐỒNG

QUẢN LÝ VẬN HÀNH

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG

Số …/(Năm)/(Ký hiệu hợp đồng)

 

 

 

Công trình: Tên công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung (một hoặc nhiều loại công trình trên một địa bàn)

Địa điểm: Vị trí hoặc địa bàn có công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

 

 

 

 

 

 

Giữa

(Chủ sở hữu công trình hoặc đại diện chủ sở hữu)

(Đơn vị quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung)


Mục lục

Phần I:  Các căn cứ ký hợp đồng

Phần II: Các điều khoản và điều kiện của hợp đồng

+ Điều 1: Hồ sơ hợp đồng và ngôn ngữ sử dụng

+ Điều 2: Nội dung hợp đồng, khối lượng công việc

+ Điều 3: Thời hạn thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hợp đồng (nếu có);

+ Điều 4: Giá trị hợp đồng, tạm ứng và hình thức thanh toán;

+ Điều 5: Hồ sơ và tiến độ thanh toán;

+ Điều 6: Điều chỉnh hợp đồng;

+ Điều 7: Trách nhiệm và quyền hạn của bên A;

+ Điều 8: Trách nhiệm và quyền hạn của bên B;

+ Điều 9: Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng;

+ Điều 10: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp;

+ Điều 11: Bảo hiểm hợp đồng (nếu có);

+ Điều 12: Các trường hợp bất khả kháng;

+ Điều 13: Thanh lý hợp đồng;

+ Điều 14: Hiệu lực hợp đồng;

+ Điều 15: Các điều khoản khác;

+ Điều 16: Điều khoản chung.


Phần I. Căn cứ để ký hợp đồng

- Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

- Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Thông tư số   /2013/TT-BXD ngày   /   /2013 của Bộ Xây dựng Ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuậtsử dụng chung;

- Căn cứ …(các căn cứ khác có liên quan).

Phần II. Các điều khoản và điều kiện của hợp đồng

Hôm nay, tại   … (tên địa danh), chúng tôi gồm các bên dưới đây:

Bên A: Chủ sở hữu (hoặc đại diện được chủ sở hữu ủy quyền)

- Tên giao dịch ……..

- Đại diện (hoặc đại diện được ủy quyền) là:……….. Chức vụ:……………..

- Địa chỉ:……………

- Số điện thoại:………                    Fax:………       E-mail:…………………

- Số tài khoản: ………….               Tại:…..                           

- Mã đơn vị (mã số thuế): ………..

Bên B: Đơn vị quản lý vận hành

- Tên giao dịch ……..                     Đăng ký kinh doanh (nếu có):………….

- Đại diện (hoặc đại diện được ủy quyền) là:……….. Chức vụ:……………..

- Địa chỉ:……………

- Số điện thoại:………                    Fax:………       E-mail:…………………

- Số tài khoản: ………….                                             

- Mã số thuế: ………..

Hai bên cùng nhau thống nhất thỏa thuận như sau:

Điều 1: Hồ sơ hợp đồng và ngôn ngữ sử dụng

1. Hồ sơ hợp đồng bao gồm các căn cứ ký hợp đồng; các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này và các tài liệu kèm theo hợp đồng dưới đây:

          a) Sơ đồ (bản vẽ) vị trí, khối lượng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung;

          b) Hồ sơ hiện trạng các đường dây, cáp, đường ống và thiết bị đã lắp đặt trong công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung:

          c) Giấy ủy quyền ký hợp đồng số…, ngày…tháng…năm…(trong trường hợp chủ sở hữu ủy quyền);

          d) Phụ lục hợp đồng;

          đ) Các tài liệu khác có liên quan.

2. Ngôn ngữ của hợp đồng này được thể hiện bằng tiếng Việt.

Điều 2: Nội dung hợp đồng, khối lượng công việc

Bên A giao cho bên B thực hiện việc quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm “ví dụ: các công trình cốngcáp,hào và tuy nen kỹ thuật thuộc địa bàn quận Thanh Xuân (có danh mục kèm theo)” để thực hiện các công việc chủ yếu sau:

1. Các công việc bảo trì, vận hành công trình:

- Lập hồ sơ quản lý vận hành theo quy định.

- Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì, đơn đặt hàng (nếu có) theo các chỉ dẫn của nhà thiết kế, quy trình, quy phạm do cơ quan nhà nước thẩm quyền ban hành.

- Xây dựng và ban hành cụ thể quy trình quản lý, vận hành cho từng công trình.

- Các công việc khác …

2. Công tác an toàn và bảo vệ tài sản:

- Thực hiện công tác bảo đảm an toàn cho người và tài sản, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy, nổ theo quy định.

- Lập danh mục tài sản được giao quản lý;

- Tổ chức bảo vệ tài sản được giao quản lý;

- Tổ chức định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng, giá trị tài sản;

- Lập và báo cáo theo định kỳ về tình hình tài sản được giao quản lý.

3. Ký và tổ chức thực hiện các điều khoản của hợp đồng với các đơn vị, cá nhân có nhu cầu sử dụng chung công trình (lắp đặt đường dây, cáp, đường ống…) theo ủy quyền:

- Phạm vi, nội dung công việc được ủy quyền;

- Quy định sử dụng số tiền thu được từ hợp đồng.

3. Công tác khác có liên quan:…

Điều 3: Thời hạn thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hợp đồng

1. Ngày ký kết hợp đồng: …/…/…            

2. Ngày bắt đầu các hoạt động quản lý vận hành: Sau …ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

3. Thời gian bàn giao tài sản: Kể từ ngày…/…/…đến ngày…/…/…

4. Ngày kết thúc thời hạn hợp đồng: …/…/…

5. Tổng thời gian thực hiện hợp đồng: …ngày (tháng)

6. Bảo lãnh hợp đồng (nếu có): Thỏa thuận trên cơ sở các quy định hiện hành.

Điều 4: Giá trị hợp đồng, tạm ứng và phương thức thanh toán

1. Giá trị hợp đồng:

+ Nguồn vốn nhà nước: Dự toán theo quy định.

+ Nguồn vốn cá nhân: Theo thỏa thuận (dự toán theo khối lượng công việc thực hiện hoặc theo đơn đặt hàng)

2. Tạm ứng kinh phí: Thời gian chậm nhất là …ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Bên A tạm ứng cho Bên B …% giá trị hợp đồng tương ứng số tiền…(hoặc tạm ứng cho Bên B số tiền…)

- Hoàn trả tạm ứng theo thỏa thuận.

3. Hình thức thanh toán:

Điều 5: Hồ sơ và thời hạn thanh toán

1. Hồ sơ thanh toán:

- Biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành;

- Bản xác nhận giá trị công việc hoàn thành;

- Các văn bản khác có liên quan.

2. Thời hạn thanh toán: theo thỏa thuận … tháng (năm)

Điều 6: Điều chỉnh hợp đồng

1. Các trường hợp điều chỉnh hợp đồng: Thay đổi các cơ sở pháp lý, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, phạm vi công việc, thay đổi chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến thay đổi điều kiện thực hiện hợp đồng.

2. Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng: Chỉ điều chỉnh khi thay đổi phát sinh khối lượng, đơn giá đến một mức độ nhất định do hai bên thỏa thuận.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của bên A

1. Nghĩa vụ của bên A:

- Phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch hàng năm về cải tạo, nâng cấp, bảo trì công trình trên đảm bảo việc sử dụng chung theo quy định.

- Lập danh mục và đánh giá giá trị tài sản và bàn giao cho bên B.

- Chủ trì phối hợp với bên B và các bên liên quan lập biên bản giải quyết những vướng mắc phát sinh hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hợp đồng của bên B theo định kỳ …tháng một lần, thu thập ý kiến, kiến nghị của các đơn vị tham gia sử dụng chung công trình trên và xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

- Tạm ứng và thanh toán kịp thời cho bên B.

- Các trách nhiệm khác …

2. Quyền của bên A:

- Từ chối xác nhận hoàn thành thanh toán nếu thấy không đạt yêu cầu theo quy chế nghiệm thu;

- Tạm dừng hoặc chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại điều 8 hợp đồng này;

- Các quyền hạn khác…

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của bên B

1. Nghĩa vụ của bên B:

- Thực hiện cung cấp dịch vụ quản lý vận hành công trình (công trình) theo nội dung quy định tại điều 1 của Hợp đồng này.

- Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn về những yêu cầu, những điều cần chú ý cho đơn vị, cá nhân sử dụng từ khi bắt đầu lắp đặt trang thiết bị sở hữu riêng vào công trình sử dụng chung đến khi lắp đặt xong và đưa vào hoạt động.

- Định kỳ kiểm tra cụ thể, chi tiết các hoạt động của đơn vị tham gia sử dụng chung theo hợp đồng đã ký kết và báo cáo bằng văn bản cho bên A .

- Thông báo ngay bằng văn bản cho bên A để phối hợp khi có sự thay đổi về người đại diện của mình hoặc các sự cố xảy ra, được gửi đến các bên liên quan …ngày trước khi tiến hành các biện pháp gia cố, sửa chữa hay nâng cấp công trình;

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho người, tài sản của các bên cùng tham gia sử dụng chung và bố trí đủ người có trách nhiệm để phối hợp với bên A, với các bên tham gia sử dụng chung trong công tác kiểm tra giám sát cũng như xử lý các tình huống đột xuất;

- Lập văn bản và báo cáo theo định kỳ tình hình tài sản;

- Các trách nhiệm khác …

2. Quyền của bên B:

- Yêu cầu bên B thanh toán theo đúng thời hạn trong hợp đồng đã ký kết;

- Tạm dừng hoặc chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại điều 8 hợp đồng này;

- Các quyền hạn khác…

Điều 9: Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng

1.Tạm dừng hợp đồng

a) Các trường hợp tạm dừng hợp đồng: Khi được cả hai bên đồng ý và không ảnh hưởng tới bên thứ ba (đơn vị tham gia sử dụng chung, ví dụ: tạm dừng hợp đồng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền).

b) Nguyên tắc giải quyết khi tạm dừng hợp đồng:…

c) Các quy định về trình tự thủ tục tạm dừng hợp đồng:…

2. Chấm dứt hợp đồng

a) Các trường hợp chấm dứt hợp đồng: Hết thời hạn của hợp đồng đã thỏa thuận hoặc hết thời kỳ gia hạn của hợp đồng mà một trong hai bên không muốn tiếp tục kéo dài hợp đồng, trường hợp bất khả kháng.

b) Nguyên tắc giải quyết khi chấm dứt hợp đồng:…

c) Các quy định về trình tự thủ tục chấm dứt hợp đồng:…

Điều 10: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

1. Nguyên tắc giải quyết khi có tranh chấp:…

2. Tên tòa án giải quyết tranh chấp:

Điều 11: Bảo hiểm hợp đồng: Khi hợp đồng có hiệu lực mỗi bên có trách nhiệm ký kết hợp đồng bảo hiểm con người, tài sản, trách nhiệm dân sự theo quy định.

Điều 12: Các trường hợp bất khả kháng: Ngoài sự kiểm soát của các bên có liên quan như: Thiên tai, chiến tranh, chính sách vĩ mô thay đổi, hỏa hoạn…(Theo quy định hiện hành).

Điều 13: Thanh lý hợp đồng

Các bên phải tiến hành thanh lý hợp đồng trong vòng … ngày, nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ của hợp đồng hoặc hợp đồng bị chấm dứt.

Điều 14: Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo quy định.

Điều 15: Các điều khoản khác: Tùy theo điều kiện cụ thể từng địa phương, rầng buộc (nếu có) theo thỏa thuận của nhà tài trợ có thể thêm các điều khoản khác vào hợp đồng.

Điều 16: Điều khoản chung

- Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung của hợp đồng này..

- Các điều khoản và điều kiện khác không ghi trong hợp đồng này, hai bên thực hiện theo quy định hiện hành.

- Hợp đồng này được lập thành … bản có giá trị như nhau, bên A giữ … bản, bên B giữ … bản để thực hiện.

 

          Đại diện bên A                                                             Đại diện bên B

        (Ký tên, đóng dấu)                                                               (Ký tên, đóng dấu)

10:41' 24/12/2012