Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 30
  • Số lượt truy cập: 20320775
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 thi hành từ ngày 01/01/2009

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10

LUẬT
THUẾ NHẬP DOANH NGHIỆP

CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3, SỐ 13/2008/QH12
NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2008

            Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

            Quốc hội ban hành Luật thuế nhập doanh  nghiệp;

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương II

CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ

Chương III

ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 06 năm 2008...

Tải toàn bộ Luật tại đây
TNDN-20080603-Luat14 TT( Luat thue).doc

10:12' 4/5/2010