Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 6
  • Số lượt truy cập: 20288235
Công văn số 26/BXD-KTXD ngày 9/1/2009 của Bộ Xây Dựng

Công văn số 26/BXD-KTXD ngày 9/1/2009 của Bộ Xây dựng về việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


BỘ XÂY DỰNG

 

Số   26  /BXD-KTXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 09  tháng  01 năm 2009

 

 

Kính gửi:    

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty Nhà nước.

 

 

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 1/8/2008, văn bản số 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008 về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng. Qua ý kiến của một số Bộ, ngành, địa phương và quá trình kiểm tra, theo dõi tình hình biến động giá vật liệu xây dựng, đến nay giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng đang có chiều hướng giảm giá, Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty Nhà nước chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện các nội dung sau:

 

1. Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn việc điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng do biến động giá bao gồm cả trường hợp tăng và giảm giá vật liệu xây dựng. Hiện nay giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng đang có chiều hướng giảm, vì vậy việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng cũng phải điều chỉnh giảm. Phương pháp điều chỉnh giá theo hướng dẫn tại phụ lục Thông tư số 09/2008/TT-BXD và văn bản số 1551/BXD-KTXD. Nghiêm cấm việc thông đồng làm thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

 

2. Đối với các hợp đồng thực hiện theo hình thức giá hợp đồng theo giá điều chỉnh thì việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên. Trường hợp trong hợp đồng có nội dung chưa rõ thì chủ đầu tư và nhà thầu xác định rõ (nội dung điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh và căn cứ điều chỉnh) để thực hiện việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

 

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty Nhà nước phản ánh về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

Nơi nhận:

-          Như trên;

-          Sở XD các tỉnh, TP trực thuộc TW;

-          Lưu VP, KTXD, S(8).

 

THỨ TRƯỞNG

 

đã ký

 

 

Cao Lại Quang

15:37' 13/6/2007