Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 29
  • Số lượt truy cập: 20320700
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM VIÊN


 

ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN CÁC LĨNH VỰC THÍ NGHIỆM VIÊN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

---------------------

 

 

                                        Nội dung

Số tiết

GV phụ trách

dự kiến

CHƯƠNG 1: QUI ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (phần chung)

1. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng và một số qui định pháp luật lĩnh vực thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình.

2. Điều kiện để phòng thí nghiệm được công nhận và cấp mã số LAS XD

3. Áp dụng qui chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình

 

2 tiết

 

TS. Nguyễn Lan

TS. Đào Tùng Bách

CHƯƠNG 2: NGUYÊN LÝ CƠ BẢN THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH ( Phần chung)

1. Khái niệm chung về công tác thí nghiệm vật liệu và TN công trình

2. Các phương pháp chủ yếu trong thí nghiệm vật liệu và thí nghiệm công trình

3 tiết

TS.Nguyễn Lan

TS. Đào Tùng Bách

Lĩnh vực 1:  THÍ NGHIỆM CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA ĐẤT

1. Khái niệm sự hình thành và bản chất của đất

2. Các phương pháp xác định chỉ tiêu cơ lý của đất

(Độ ẩm, khối lượng thể tích, khối lượng riêng,độ rổng, thành phần hạt, giới hạn dẻo, giới hạn chảy, Đầm nén trong phòng, Sức chống cắt, hệ số nén lún, CBR trong phòng)

3. Thực hành xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất.

20 t

TS.Nguyễn Lan

TS. Đào Tùng Bách

Lĩnh vực 2: THÍ NGHIỆM CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU ĐÁ, CÁT.

1. Khái niệm về vật liệu đá thiên nhiên

2. Một số yêu cầu vật liệu đá dùng cho xây dựng

3.Các phương pháp thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu đá

( Khối lượng thể tích, KLTT xốp đá dăm, độ rổng đá nguyên khai, độ hổng của đá dăm, thành phần hạt, Hàm lượng bụi sét, Cường độ chịu nén đá gốc, độ hao mòn LA,Các chỉ tiêu cơ lý của cát)

4. Thực hành thí nghiệm các tính chất cơ lý của cát, đá xây dựng

20t

TS.Nguyễn Lan

TS. Đào Tùng Bách

Lĩnh vực 3: THÍ NGHIỆM CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA XI MĂNG, BÊ TÔNG XI MĂNG, GẠCH XÂY

1. Khái niệm chung về vật liệu xi măng

2. Phương pháp xác định các tính chất của xi măng

( khối lượng riêng, khối lượng thể tích xốp, độ dẻo tiêu chuẩn, Thời gian bắt đầu và kết thúc ninh kết, cường độ xi măng)

3. Khái niệm chung về Bê tông xi măng, các yêu cầu kỹ thuật của bê tông dùng trong các loại công trình xây dựng.

4. Phương pháp thiết kế thành phần BTXM

5. Các phương pháp xác định tính chất cơ lý BTXM

- độ dẻo hổn hợp BTXM, cường độ nén, cường độ kéo khi uốn

6. Xác định các chỉ tiêu cơ lý gạch xây (tự đọc)

7. Thí nghiệm không phá hủy BTXM (siêu âm, bắn súng, siêu âm kết hợp bắn súng)

8. Thực hành tại phòng thí nghiệm

20t

TS.Nguyễn Lan

TS. Đào Tùng Bách

Lĩnh vực 4: THÍ NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA NHỰA VÀ BÊ TÔNG NHỰA.

1. Khái niệm và yêu cầu chung vật liệu nhựa bi tum

2. Phương pháp thí nghiệm một số chỉ tiêu cơ lý vật liệu nhựa

( Độ kim lún, độ kéo dài, nhiệt độ hóa mềm, nhiệt độ bắt lữa, độ dính bám với đá, khối lượng thể tích, hàm lượng hòa tan trong Benzen,).

3. Khái niệm, phân loại, yêu cầu về BTN

4. Phương pháp thiết kế thành phần BTN

5.Xác định chỉ tiêu cơ lý BTN

(Tạo mẫu, khối lượng thể tích, độ ẩm bảo hòa, hệ số trương nở, độ rổng cốt liệu, độ rổng còn dư, cường độ chịu nén, độ bền -độ dẻo- độ cứng qui ước theo PP Macsan, hàm lượng nhựa)

6. Thưc hành tại phòng thí nghiêm

20t

TS.Nguyễn Lan

TS. Đào Tùng Bách

Lĩnh vực 5: THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ

1. Giới thiệu tổng quan các phương pháp hiện trường kiểm tra chất lượng công trình đường bộ

2. Các phương pháp thí nghiệm hiện trường kiểm tra chất lượng công trình đường bộ:

- Kiểm tra độ chặt nền đường

- Kiểm tra mô đun đàn hồi nền, mặt đường

- Kiểm tra độ bằng phẳng mặt đường

- Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát

- Kiểm tra CBR hiện trường

3. Thực hành tại hiện trường

20t

TS.Nguyễn Lan

TS. Đào Tùng Bách

Lĩnh vực 6: THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CƠ LÝ CỦA KIM LOẠI VÀ LIÊN KẾT

1. Khái niệm, yêu cầu một số vật liệu kim loại dùng trong xây dựng.

2.  Phương pháp thử kéo kim loại

3. Phương pháp thử uốn

4. Các phương pháp thử cơ tính mối hàn

5. Thực hành trong phòng

20t

TS.Nguyễn Lan

TS. Đào Tùng Bách

Lĩnh vực 7: KIỂM ĐỊNH, THỬ TẢI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.

1. Khái niệm chung về kiểm định-thử tải công trình xây dựng

2. Thử tải trọng tĩnh

3. Thử tãi trọng động

4. Phân tích, đánh giá khả năng chịu tải công trình căn cứ kết quả thử tải.

6. Thực hành trên mô hình trong phòng

20t

TS.Nguyễn Lan

TS. Đào Tùng Bách


Ghi chú:

-         Các lĩnh vực thí nghiệm đều học phần chung

-         Học viên có thể tham gia 1 hoặc nhiều lĩnh vực thí nghiệm

 

 

                                 VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ

                                     BD CÁN BỘ HÀ NỘI

                                   VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                       TS.ĐÀO TÙNG BÁCH

 

14:27' 1/7/2010